Проведено обстеження колектору зливостокової каналізації ?1100 mm. Житловий комплекс по вул. Урицького, 37а у Солом’янському районі м. Києва
  • Русский
  • Українська
  • English
  • Deutsch
logo

Проведено обстеження колектору зливостокової каналізації ?1100 mm. Житловий комплекс по вул. Урицького, 37а у Солом’янському районі м. Києва

Засміченістьтрубопровідноїсистемиілокальнепошкодженнясистемиможестатидужесерйозноюпроблемою,якапотребуєоперативноговтручання.Щекількароківтомудляусуненняпоточнихпроблемнеобхідношурфуваннявздовжтрубопроводу,щопов'язаноізнизкоюнезручностей.ЗаразнацьомуринкукомпаніяТО«³койл»ТМUSARвикористовуєпередовітехнологіїтелеінспекції трубопроводів.Новітня системадозволяєвиявитиіснуючі дефекти,навітьназначнійглибині,тимсамимусуваєнеобхідністьпроводитишурфування внепотрібнихмісцях.

Новітнійвисокоефективнийметод,якийноситьназвувідеодігностікааботелеінспекціятрубопроводів,дозволяєшвидкоіоперативнознаходитизасміченнятаіснуючіпошкодження,причомушурфуваннязаймаєлишелокальнемісце,тобто,саметемісце,якебуловиявленопіслявідеоогляду.

Використання«телеінспекції»даєможливістьзнаходитипошкодженнянаглибинідо20 метрів,іпридіаметрахтрубопроводів50-1200мм.Виходячизвищесказаного,можнасказати,щовідеодігностіка,атаксамовідеоінспекціятрубопроводів-цемаксимальноточнийіоперативнийметодперевіркиінженернихкомунікацій.

Дляпростогокористувача,телеінспекціятрубопроводівявляєсобоюпересувнувідеокамеру,наякійзакріпленіпередавальніпристрої.ЦідатчикипередаютьвсюнеобхіднуінформаціюнаПКівидаютьвисновокпростантрубопровідноїсистеми.Відеокамераробототехнічногокомплексупередаєінформаціюпростантрубопровідноїсистеми,вкаже,денеобхіднопровестипрочисткусистеми,тапопередитиаварійнуситуацію.Всянеобхіднаінформаціязаписуєтьсянацифровийносій,зарезультатамиякоїзамовникунадаєтьсявичерпнаінформаціяпростансистеми,іприймаєтьсявідповіднерішення.

Напідставіотриманихданихскладаєтьсязвітпростанкомунікаційнамоментобстеження.

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика